Průběh řízení o dědictví

 a) předběžné šetření

Prvním úkonem, který notář v řízení o dědictví učiní, je předvolání osoby, která je seznámena s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého (většinou osoby, která vypravila pohřeb), na tzv. předběžné šetření, Není třeba, aby se k předběžnému šetření dostavili všichni dědicové, postačí přítomnost jednoho z nich. Notáři často čelí právě otázkám, proč byla či nebyla předvolána konkrétní osoba. O tom, který účastník je k předběžnému šetření pozván, rozhoduje notář.

Účelem předběžného šetření je zjistit okruh dědiců a okruh majetku, který má být předmětem dědického řízení. Jedná se tedy fakticky o zjištění okruhů informací, nutných k dokončení dědického řízení. V prvé řadě se zjišťuje okruh osob , které jsou v konkrétním případě povolány dědit (blížší informace viz „dědické skupiny)“, a informací o stavu majetku , který je nutný v dědickém řízení vyřešit.

 
Na předběžné šetření by si předvolaný měl vždy připravit:
 • závěť, listinu o vydědění, listinu o odvolání závěti zemřelého(je-li uschována u některého notáře, má již soudní komisař k dispozici její ověřenou kopii.
 • přesné adresy s daty narození:
  • potomků - pokud nežijí jejich dětí (tj. vnuků zůstavitele); manžela (manželky); pakliže nejsou tyto osoby, pak:
  • rodičů (žijí-li); pokud zemřelý nezanechal výše uvedené osoby
  • sourozenců - pokud nežijí jejich dětí (tj. synovců a neteří zůstavitele);
  • spolužijících osob 

Soudní komisař má již přístup do centrální evidence obyvatel, takže údaje, které dědic neví, v této evidenci dopátrá.

 • vkladní knížky, doklady ke sporožirovým, běžným či devizovým účtům, i jinému finančnímu majetku. Jedná-li se o společné jmění, není rozhodné, na jaké jméno jsou účty či jiné investice vedeny. 
  V případě Penzijního připojištění se naspořená částka stává předmětem dědictví jen není –li ve smlouvě o penzijním připojištění uvedena osoba s právem na odbytné. Proto smlouvu zkontrolujte a v kladném případě se obraťte přímo na příslušný penzijní fond.
 • doklady o členství ve stavebním bytovém družstvu či jiném družstvu
 • pokud zůstavitel vlastnil motorové vozidlo – velký technický průkaz neb alespoň přesné informace k voz, přívěsnému vozíku apd. Je-li to možné, tak i informaci o obvyklé ceně automobilu- tedy - jak se pohybuje jeho cena při prodeji 
 • byl-li zůstavitel vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitého majetku - domu, chaty, garáže, bytu, pozemků, je vhodné přinést vlastnické listiny k tomuto majetku. Výpisy z katastru si zajistí sám soudní komisař. Je nutné si uvědomit stejně jako u finančního majetku, že u manželů nezáleží na tom, NA KOHO je nemovitost zapsána. Pokud ji za trvání manželství jeden z nich nabyl koupí, tedy nikoliv z prostředků nabytých darem či děděním, či zvláštních předpisů (např. restituce), náleží do tzv. společného jmění manželů.
 • doklady (veškeré faktury a účtenky) o výši pohřebních výloh, pakliže je chce dědic uplatnit vůči spoludědicům či z daňových důvodů
 • doklady o půjčkách či dluzích, kreditních kartách apod.

O zjišťování majetku zůstavitele kolují mýty o tom, že si notář sám zjistí existenci všech účtů, akcií , a dalšího finančního majetku, včetně stavebního spoření, u všech existujících bank, finančních společností, stavebních spořitelen. Není tomu tak. 

Notář vychází právě z provedeného předběžného šetření, eventuálně pozdějí doplněného dalšími informacemi dědiců. Dotazy na příslušný majetek činí pouze tam, kde je známo že existuje, nebo tam, kde je možnost , že by majetek být mohl, ale dědicové bližší informace nemají. (Např. zůstavitel(ka) měl(a) určitě vkladní knížku, ta však nalezena nebyla. Pak notář zpravidla dotazuje Českou spořitelnu a.s. či ČSOB a.s, které jako produkty vkladní knížky vydávají). 

b) zjišťování okruhu dědiců a rozsahu majetku, tedy úkony před jednáním ve věci uzavření dědické dohody


Kolik času bude třeba pro provedení šetření k nařízení jednání ve věci uzavření dědické dohody, nelze předem určit. Zejména v případě, že jsou někteří z dědiců soudu úplně neznámí, nebo není známo, kde se známí dědicové zdržují, eventuálně jsou –li dědicové nezletilí, nebo v případě, že je nutné učinit dotazy do ciziny, je možné, že dědické řízení bude trvat delší dobu. Státní orgány a banky mají pro odpověď na dotazy notáře lhůtu 1 měsíce. Poté, co je zjišťování okruhu dědiců a okruhu majetku skončeno a je již možno nařídit konečné jednání, je třeba předvolat osoby, které připadají v úvahu jako dědici. Ti se dostavují buď osobně, eventuálně jsou zastoupeni na základě plné moci

c) v souvislosti ze změnami k 1.1.2014, které přináší nový občanský zákoník a zákon o zvláštních řízeních soudních vás bude notář informovat po skončení předběžného šetření